Blogger templates

«Τον δε φόβον ημών ου μη φοβηθώμεν ουδ' ου μη ταραχθώμεν, ότι μεθ' ημών ο Θεός»

Δευτέρα, 2 Μαΐου 2011

«Ἡ γυνή ἵνα φοβῆται τόν ἄνδρα». Τί σημαίνει;


Ο ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΑΓΑΠΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΣΥΖΥΓΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΠΑΪΣΙΟ
  « Ἡ γυνή ἵνα φοβῆται τόν ἄνδρα». Τί σημαίνει;
«Ὁ ἄνδρας» παρατηρεῖ ὁ π. Παΐσιος,«παίρνει στρα­βά αὐτό πού γράφει τό Εὐαγγέλιο καί λέει στή γυναίκα: πρέπει νά μέ φοβᾶσαι»[14]. Πράγματι, λέει στήν Ἁγία Γραφή: «Ἡ δέ γυνή ἵνα φοβῆται τόν ἄνδρα»[15]. Τί σημαίνει «φοβῆται»; σημαίνει «νά σέβεται». Γιαυτό καί ἀπαντάει χαριτωμένα ὁ Γέροντας Παΐσιος στόν ἀλαζόνα ἄνδρα, πού παρερμηνεύει τό ρητό τῆς Ἁγίας Γραφῆς καί λέει στήν σύζυγό του ὅτι πρέπει νά τόν φοβᾶται: «Μά, ἄν σέ φοβό­ταν, δέν θά σέ παντρευόταν. Εἶναι καί μερικές γυναῖκες», συνεχίζει ὁ Γέροντας,«πού λένε: γιατί ἡ γυναίκα νά φο­βᾶ­ται τόν ἄνδρα; Αὐτό δέν τό παραδέχομαι, τί θρησκεία εἶναι αὐτή; Δέν ὑπάρχει ἰσότητα».
Ἀλλά βλέπεις τί λέει ἡ Ἁγία Γραφή: «Ἀρχή σο­φίας φόβος Κυρίου»[16]. Φόβος Θεοῦ εἶναι ὁ σεβασμός πρός τόν Θεό, ἡ εὐλάβεια, ἡ πνευματική συστολή. Αὐτός ὁ φόβος σέ κάνει νά αἰ­σθά­νεσαι δέος»[17], ὅταν βρίσκεσαι μπροστά στόν Ἅγιο Θεό, μπροστά στό ἱερό. Παρομοίως, ὅταν πλησιάζεις ἕναν Ἅγιο ἤ ὅταν μπαίνεις μέσα σέ μιά ἐκκλησία, αἰσθάνεσαι αὐτό τό δέος. Νιώθεις ὅτι μπαίνεις μέσα στόν χῶρο τοῦ Θεοῦ. 

Ἔτσι πρέπει νά αἰσθάνεσαι καί ὅταν εἶσαι μπροστά στόν ὅποιον ἄνθρωπο. Ἔτσι πρέπει νά νιώθει ἡ γυναίκα μπροστά στόν συζυγό της. Ἐπίσης καί ὁ ἄνδρας ἀπέναντι στήν γυναίκα του· τό ἴδιο εἶναι. Πρέπει νά ὑπάρχει αὐτή ἡ αἴσθηση τοῦ ἱε­ροῦ. Μπροστά μας ἔχουμε μιά εἰκόνα τοῦ Θεοῦ. Ὅποιος (ὅποιασδήποτε ποιότητας) κι ἄν εἶναι ὁ ἄλλος, δέν παύει νά εἶναι εἰκόνα τοῦ Θεοῦ. Ἀρχή σοφίας φόβου Κυρίου. Εἶναι κάτι τό ἱερό ὁ κάθε ἄνθρωπος.
 Ἐκεῖνο πού κατ’ ἐξοχήν ἔβλαψε τήν ἱερή σχέση πού πρέπει νά ὑπάρχει καθώς καί τόν ἀλληλοσεβασμό τῶν συζύγων εἶναι τό πνεῦμα τῆς λαθεμένης ἐξίσωσης τῶν δύο φύλων, πού ἐπικράτησε στήν κοινωνία. Ἡ ἐργασία τῆς γυναίκας ἔξω ἀπό τό σπίτι , οἱ διάφορες κοσμικές φεμινιστικές ἀντιλήψεις, πού κυριάρχησαν καί τήν παρέσυραν σ’ ἕναν κοσμικό ἀνταγωνισμό μέ τόν ἄνδρα γιά δῆθεν ἴσα δικαιώματα, ἔρριξαν τήν οἰκογένεια στή δίνη διχόνοιας, τῆς ἀντιπαράθεσης καί τῆς διάσπασης.

 Ἰσοτιμία καί ὄχι ἰσότητα τῶν δύο φύλων.

«Ἡ ἰσότητα» ἐπισημαίνει ὁ Γέροντας Παΐσιος «πού ζητοῦν οἱ γυναῖκες, μέ τούς ἄνδρες μόνο ὥς ἕνα σημεῖο μπορεῖ νά ἰσχύσει»[18]. Ἡ σωστή λέξη γιά τήν σχέση ἄνδρα καί γυναίκας δέν εἶναι ἡ λέξη «ἰσότητα» ἀλλά ἡ λέξη «ἰσοτιμία». Ἡ γυναίκα δέν εἶναι ἴση μέ τόν ἄνδρα, ἀλλά ἰσότιμη· ἔχει τήν ἴδια τιμή. Ἴση σέ ἀπόλυτο βαθμό δέν μπορεῖ νά εἶναι. Διότι, ὅπως εἴπαμε, ὁ καθέ­νας ἔχει τά δικά του χαρακτηριστικά καί τά δικά του χαρίσμα­τα. Δέν μπορεῖ νά εἶναι ἀντίγραφο τοῦ ἄνδρα καί δέν τήν τιμάει αὐτό· εἶναι ἰσότιμη, ἔχει τήν ἴδια τιμή. Δυστυχῶς, πολλές γυναῖκες προσπαθοῦν νά ἀντιγράψουν τούς ἄνδρες λ.χ. στήν ἐνδυμασία (φορώντας παντελόνι), στήν δημόσια δραστηριότητα (ἤ καί ὑπερδραστηριότητα), στόν τρόπο  ἔκφρασης (πού πολλές φορές γίνεται ἀπρεπής καί αἰσχρός) κ.λπ., ὁπότε χάνουν τήν λεπτότητα καί τήν εὐγένειά τους, ἀγριεύουν (τό φαινόμενο τῆς ἀνδροποίησης ἤ καί δαιμονοποίησης τῆς γυναίκας) καί μοιάζουν μέ κακέκτυπα «ἀνδροειδῆ» μορφώματα ἤ καί ἄθλια ἐκτρώματα.

Γι’ αὐτό καί ὁ Γέροντας Παΐσιος λέει τό ἑξῆς: «Μέχρις ἑνός σημείου ἰσχύει ἡ ἰσότητα. Σήμερα στίς γυναῖκες, ἐπειδή ἐργάζονται καί ψηφίζουν, μπῆκε ἔνα ἀρρωστημένο πνεῦμα καί νομίζουν ὅτι εἶναι ἴσες μέ τούς ἄνδρες»[19]. Τό φεμινιστικό λεγόμενο κίνημα φαινομενικά μόνο ἀπελευθερώνει τίς γυναῖκες. Οὐσιαστικά τείνει νά καταργήσει τίς διαφορές μέ τούς ἄνδρες παραθεωρώντας τά ἰδιαίτερα χαρακτηριστικά-χαρίσματα τῶν γυναικῶν-μητέρων μέ στόχευση στήν μετατροπή τῶν γυναικῶν σέ «εἴλωτες» τῆς Νέας Ἐποχῆς καί διάλυση τοῦ ὑγιοῦς κύτταρου τῆς κοινωνίας, πού εἶναι ἡ οἰκογένεια.

 Τό φεμινιστικό κίνημα: κατασκεύασμα τῶν παγκοσμιοποιητῶν.

-Ἀπό ποῦ ξεκίνησε αὐτό τό πνεῦμα τῆς δῆθεν ἰσότητας ἀνδρῶν καί γυναικῶν, τοῦ φεμινι­σμοῦ;
 -Οὐσιαστικά, εἶναι ἕνα ἀπό τά τεκταινόμενα τῆς Νέας Ἐποχῆς καί τῆς Νέας Τάξης Πραγμάτων, τά ὁποῖα θέλουν νά ἐπιβάλλουν οἱ ἄνθρωποι τοῦ σκότους.
Δέν γνωρίζω ἄν ἔχετε δεῖ ἕνα μικρό βίντεο, πού ὑπάρχει στήν ἱστο­σελίδα(http://HristosPanagia3.blogspot.com) μέ τόν Ροκφέλερ καί τόν φίλο του Ἀαρών Ροῦσσο[20].

Ὁ Ροκφέλερ εἶναι ἕνας ἀπό τούς σύγχρονους μεγαλοτραπεζίτες. Οὐσιαστικά, οἱ μεγαλοτραπεζίτες αὐτοί εἶναι πού ἀνθρωπίνως κυβερνοῦν τόν κόσμο. Μέ μοχλό τήν οἰκονομία προωθοῦν τά σχέδιά τους γιά μία παγκόσμια κυβέρνηση. Ἐπιθυμοῦν μέσα ἀπό τήν ἠλεκτρονική δικτατορία, πού σχεδίασαν, νά ἐλέγξουν ὅλον τόν πλανήτη –κάθε ἄνθρωπο στήν γῆ.  

Λοιπόν, ὁ Ροκφέλερ εἶναι ἕνας ἀπό αὐτούς καί ὁμολογεῖ ἀπερίφραστα ὅτι ὁ ἴδιος καί οἱ ὅμοιοί του ὀργάνωσαν τό φεμινιστικό κίνημα καί ἐξώθησαν τίς γυναῖκες στό νά ἐργαστοῦν.

Ὁ σκοπός τους ἦταν νά διαλύθεῖ ἡ οἰκογένεια καί νά πολτοποιηθεῖ ἡ ἀνθρωπότητα. Στέλνοντας τίς μητέρες στή δουλειά, ἐπέτυχαν νά κρατοῦν καθημερινά τά παιδιά στά σχολεῖα γιά περισσότερες ὧρες καί νά τά ἔχουν ὑπό τήν καθοδήγησή τους, ὥστε νά μποροῦν νά τά «διαμορφώνουν» σύμφωνα μέ τίς δικές τους «politically correct» (ὀρθές πολιτικά) ἰδέες. Συνάμα, πέτυχαν νά φορολογήσουν καί τόν ὑπόλοιπο μισό πληθυσμό τῆς γῆς, πού μέχρι τότε δέν φορολογεῖτο!
Ἱερομόναχος Σάββας Ἁγιορείτης
http://Hristospanagia3.blogspot.com
Ἀπόσπασμα ἀπομαγνητοφωνημένης καί ἐπεξεργασμένης ὁμιλίας .
Γιά νά ἀκούσετε τήν ὁμιλία πατῆστε ἐδῶ.
Ὑποσημειώσεις:
[14]  Γέροντος Παϊσίου, Λόγοι Δ΄, Οἰκογενειακή ζωή, ἐκδ. Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου «Εὐαγγελιστής Ἰωάννης ὁ Θεολόγος», Σουρωτή Θεσσαλονίκης, 2003 Β΄ἔκδοσις, σελ. 42.
[15] Ἐφ. 5, 33
[16] Ψαλμ. 110, 10
[17] Γέροντος Παϊσίου, Λόγοι Δ΄, Οἰκογενειακή ζωή, ἐκδ. Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου «Εὐαγγελιστής Ἰωάννης ὁ Θεολόγος», Σουρωτή Θεσσαλονίκης, 2003 Β΄ἔκδοσις, σελ. 42.
[18] Ἔ. ἀ.
[19] Ἔ.ἀ.
[20] http://hristospanagia3.blogspot.com/2010/07/911.html