Blogger templates

«Τον δε φόβον ημών ου μη φοβηθώμεν ουδ' ου μη ταραχθώμεν, ότι μεθ' ημών ο Θεός»

Τρίτη 19 Απριλίου 2011

"Αυτά που είπε ο Χριστός τα είπαν κι άλλοι..."


*Ουδέποτε ούτως  άνθρωπος, ως ούτος ο άνθρωπος (Ιω. 7, 46).
Αυτή είναι η μαρτυρία όσων άκουσαν προσωπικά και ένοιωσαν τους λόγους του Χριστού. Γιατί, Εκείνος μιλούσε ως εξουσίαν έχων και μέσα από τους λόγους Του εξερχόταν δύναμη που μεταδιδόταν στους ανθρώπους.
Οι αιρετικοί επικριτές του Ευαγγελίου ασχολούνται πάρα πολύ με την απο­καλούμενη «συγκριτική θεολογία» και την ιστορία των άλλων θρησκειών και των φιλοσοφιών. Επικρίνο­ντας λοιπόν τη διδαχή του Χριστού, ισχυρίζονται ότι, έχουν βρει και σε άλλους θρησκευτικούς διδασκά­λους και φιλοσόφους τα ίδια λόγια που χρησιμοποίη­σε και ο Ιησούς. Με βάση τούτο, επιθυμούν να κατεβάσουν το Χριστό από το ύψος Του στην κοιλάδα του κλαυθμού και της μαντικής, εφαρμόζοντας την «προ­σαρμογή» και την «εξομοίωση».
* Σωστά μιλούν όταν λένε ότι άκουσαν και από άλλα στόματα ίδια λόγια σαν εκείνα που είπε ο Σωτή­ρας. Μόνο που δεν διαβλέπουν την ασύγκριτη διαφο­ρά στην δράση αυτών των λόγων. Και άλλοι πολλοί είπαν σε μια νεκρή κοπέλα: εγέρθητι, όμως η νεκρή δεν αναστήθηκε. Και όταν ο Ιησούς είπε τούτα τα λόγια, το κοράσιο ζωντάνεψε και αναστήθηκε. Χιλιά­δες Φαρισαίοι θα μπορούσαν να πουν στον εκατόνταρχον της Καπερναούμ: γενηθήτω σοι ως θέλεις, και όμως ο άρρωστος δούλος του εκατοντάρχου δεν θα θεραπευόταν. Όταν όμως ο Υιός του Θεού είπε αυτά τα λόγια, ο δούλος θεραπεύτηκε την ίδια στιγμή. Πόσοι και πόσοι θαλασσινοί δεν έκραξαν στη θα­λασσοταραχή: πεφίμωσο, μα η καταιγίδα δεν έπαυσε. Όταν το είπε όμως Εκείνος, έγινε ηρεμία μεγάλη. Χιλιάδες στόματα μπορούσαν να πουν στον τυφλό το ανάβλεψον και στον παραλυτικό το έγειρε και ύπαγε, να φωνάξουν στα δαιμόνια εξέλθετε και να προστά­ξουν τον λεπρό: καθαρίσθητι και στο άκαρπο δέντρο: ξηράνθητι.
* Ορίστε, όλα τούτα είναι λόγια απλά τα οποία αναρίθμητοι άνθρωποι λέγουν σε παρόμοιες περιστά­σεις. Θα μπορούσαν να τα πουν, ο Πλάτων και ο Αρι­στοτέλης, ο Βούδας και ο Κουμφούκιος και όλοι οι ειδωλολάτρες φιλόσοφοι μα δίχως καμιά επίδραση η αποτέλεσμα. Όταν όμως, τούτα τα ίδια λόγια ακού­στηκαν από το Στόμα του Χρίστου, δεν έμειναν δίχως επίδραση η αποτέλεσμα γιατί μαζί με τα λόγια έβγαι­νε και δύναμη από Αυτόν. Και η καταιγίδα κόπασε και οι τυφλοί ανέβλεψαν και οι παράλυτοι ορθοποδούσαν και οι χωλοί χοροπηδούσαν και οι δαίμονες έφευγαν από τους ανθρώπους και οι λεπροί καθαρίζο­νταν και η άκαρπη συκιά παραχρήμα εξηράνθη. Ε, τούτη τη διαφορά δεν μπορούν να διακρίνουν οι αιρετικοί συγκρητιστές, προσαρμοστές και έξομοιωτές. Αν πιστεύετε στο Θεό, τούτη η διαφορά είναι σαν τη διαφορά μεταξύ ζωής και θανάτου.
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΛΙΜΙΡΟΒΙΤΣ
ΕΠΣΚΟΠΟΥ ΑΧΡΙΔΟΣ 1956
ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΑ
ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΤΗΤΟΣ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ὉΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ"
ΤΗΛ. 2310 212659

 http://www.impantokratoros.gr/xristos-philosophoi.el.aspx

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου