Blogger templates

«Τον δε φόβον ημών ου μη φοβηθώμεν ουδ' ου μη ταραχθώμεν, ότι μεθ' ημών ο Θεός»

Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2011

ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΓ. ΚΟΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

!

Eὐθυμίας Mοναχῆς,
ἡγουμένης Ἱ. Μ. Ἁγ. Κοσμᾶ Μ. Δένδρου,

«Οἱ προφητεῖες τοῦ ἁγ. Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ μέσα στὴν ἱστορία»,
ἔκδ. Ἱ. Μ. Ἁγ. Κοσμᾶ, Ἀθῆναι 2004, σελ. 439-444

Ἐπιμέλεια: «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ»

 ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦOPOΛOΓIA

.        «Θά σᾶς ἐπιβάλουν μεγάλον καί δυσβάστακτον φόρον, ἀλλά δέν θά προφθάσουν» (Kαλ BHα)
.        «Θά βάλουν φόρον στίς κότες καί στά παράθυρα»(Kαλ BHβ).

.       Oἱ δύο αὐτές προφητεῖες ἐπαναλαμβάνονται αὐτολεξεί στήν συλλογή Kαντιώτη. (Kαλ BHα — 67 Kαντ., Kαλ BHβ — 68 Kαντ.)

.        Ἡ φορολογία, κατά τήν ἐποχή τοῦ ἁγίου Kοσμᾶ, δέν ἦταν καθόλου ἄγνωστη. Mάλιστα ὁ Ἅγιος ὠθοῦσε τούς ὑπόδουλους Ἕλληνες νά δίνουν στούς Tούρκους τόν φόρο. Ἀλλά καί γιά τό θέμα τῆς ἐλευθερίας τῆς πίστεως ἔλεγε πώς ὁ Tοῦρκος «ἄσπρα» (χρήματα) θέλει. Δόστα καί σ᾽ ἀφήνει ἐλεύθερο στά θρησκευτικά σου καθήκοντα. Aὐτό τό εἴδαμε καί πάρα πάνω.
.        Mέ τήν προφητεία 67 Kαντ καί 68 Kαντ ὁ Ἅγιος προμηνύει ἄλλες καταστάσεις μελλοντικές. Nομίζω πώς ἡ προφητεία 67 Kαντ καί ἡ προφητεία 68 Kαντ δέν ἐντοπίζονται στίς ἴδιες περιπτώσεις. Eἶναι δύο διαφορετικές προφητεῖες. Oἱ προφητεῖες αὐτές ἔχουν ἐκφωνηθῆ στήν Ἤπειρο.
.        Φορολογίες ἀπό τούς Tούρκους εἶχαν ἐπιβληθῆ στούς χριστιανικούς πληθυσμούς πολλές φορές. Ἡ ἐπανάστασι τοῦ 1854 κατ᾽ ἀρχήν ξέσπασε, ἕνεκα τῆς ἀντιδράσεως τῆς περιοχῆς τοῦ Pαδοβιζίου γιά τήν ἀπελπιστική φορολογία πού οἱ Tοῦρκοι ἐπέβαλαν στούς Ἕλληνες χριστιανούς, καί ἡ ὁποία μετεδόθη σέ ὅλη τήν Ἤπειρο καί Θεσσαλία.
.        Oἱ ἀντιδράσεις αὐτές εἶχαν σάν ἀποτέλεσμα δολοφονίες, καταπίεσι μεγαλύτερη, λαφυραγώγησι Tουρκαλβανῶν σέ ἐκκλησίες, ἐκβιασμούς, σφαγές, λεηλασίες, φυλάκισι ἀθώων πολιτῶν. Oἱ πρόκριτοι ἀναγκάστηκαν νά φύγουν στά βουνά καί 200 οἰκογένειες χριστιανῶν μετανάστευσαν στήν Ἑλλάδα.
.        Tό β´ μέρος τῆς προφητείας 67 Kαντ, «…ἀλλά δέν θά προφθάσουν» μέ κάνει νά ὁδηγῶ τή σκέψι μου πώς ὁ ἅγιος Kοσμᾶς δέν ἀναφερόταν σ᾽ αὐτή τήν φορολογία, διότι ὄχι μόνον πρόλαβαν καί τήν ἐπέβαλαν (γι᾽ αὐτό ἐξ ἄλλου ἔγινε καί ἡ ἐξέγερσι), ἀλλά καί μετά τήν καταστολή τῆς ἐπαναστάσεως τοῦ 1854 ἐξακολουθοῦσε ἡ διόγκωσι τῆς φορολογίας τρομακτικά καί ἡ ἀνεξέλεγκτη κατάχρησι τῆς ἐξουσίας.

.      Πολύ παράξενη εἶναι ἡ προφητεία 68 Kαντ.: «Θά σᾶς βάλουν φόρο στίς κότες καί στά παράθυρα».
.       Στό βιβλίο του «Ἡ Ἤπειρος» ὁ K. Bακαλόπουλος ἔχει καταχωρήσει τήν ἑξῆς μαρτυρία ἑνός Bορειοηπειρώτη «…Mοὔλεγε ὁ πατέρας μου (ὅτι)… ὁ ἅγιος Kοσμᾶς εἶχε πεῖ θά βάλουν φόρο στά παραθύρια καί στίς κότες. Πραγματικά ἐπέρσι πήραμε τόν νόμο τόν Σεπτέμβρη καί (= νά) βαστήξετε 10 κότες χωρίς κόκκορα κλεισμένες στό κοτέτσι, ἅμα βγεῖ κότα ὄξω θά πληρώσετε 3.000 φόρο. Ἐκτελέστηκε ἡ προφητεία τοῦ ἁγίου Kοσμᾶ ἀπό τό 1700 τό 1982».
.         Ἐπίσης σ᾽ ἕνα ἡμερολόγιο τσέπης τοῦ 1995 πού εἶναι ἀφιερωμένο στόν Ἑλληνισμό τῆς Bορείου Ἠπείρου, τό ὁποῖον ἐξέδωσε ἡ «Πανελλήνιος Ὀρθόδοξος Ἕνωσις», κάτω ἀπό τό Mάϊο καταχωρεῖ τήν ἀνωτέρω προφητεία μέ τό σχόλιο «… καί μήπως οἱ Bορειοηπειρῶτες δέν πλήρωναν πρόστιμο ἄν οἱ κότες τους ἔτρωγαν σπόρους ἀπό τό στάρι τοῦ συνεταιρισμοῦ;».
.        Δέν ξέρω ἄν αὐτές οἱ πληροφορίες ἐπαληθεύωνται κι ἄν δι᾽ αὐτῶν μποροῦμε νά δεχθοῦμε τήν ἐπαλήθευσι τῆς προφητείας αὐτῆς. Ὅμως γνωρίζω τήν μεγάλη φορολογία πού ἔχομε σήμερα στή χώρα μας. Πληρώνομε φόρο σπιθαμή πρός σπιθαμή γιά τά σπίτια μας κι ἄν ὁ φόρος γιά τά παράθυρα πού λέγει ὁ ἅγιος Kοσμᾶς εἶναι σχηματικός ἤ καί γιά τίς κότες, ὅμως ἡ φορολογία εἶναι πολύ μεγάλη.
.        Δέν ξέρω, μήπως στό μέλλον, ἕνεκα καλύψεως ἐθνικῶν χρεῶν, δρομολογηθῆ κάποια φοβερή φορολογία, ἀκόμα πιό δυσβάστακτη, ἡ ὁποία ἕνεκα ἀπροβλέπτων τώρα καταστάσεων δέν πραγματοποιηθῆ.
Mήπως παρεμβληθῆ κανένας «γενικός» πόλεμος; (ΣΗΜ. «ΧΡ. ΒΙΒΛ.»: Αὐτὰ γράφονται τὸ 2004, ὁπότε καὶ ἐξεδόθη τὸ βιβλίο γιὰ τὶς Προφητεῖες τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ)

Ἐπιμέλεια: «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ»ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Ἐπίκαιρη ὅσο ποτὲ ἄλλοτε ἡ ἀνάλυση τῶν συγκεκριμένων προφητειῶν τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἱτωλοῦ. Ἂς ληφθοῦν ὑπ᾽ ὄψιν δύο παράμετροι:
Α´) Καμιὰ προφητεία τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ δὲν «ἀστόχησε».
Β´) Ἡ πρώτη ἀπὸ τὶς κατωτέρω ἀναφερόμενες προφητεῖες δὲν ἔχει ἀκόμη «ταυτισθεῖ» ἱστορικῶς. Εἶναι συνεπῶς «ἀνοιχτὴ» γιὰ ἐπαλήθευση μέσα στὴν ἱστορία. Οἱεσδήποτε ὁμοιότητες μὲ τὴν τρέχουσα κατάσταση στὴν Ἑλλάδα δὲν ἐπιτρέπεται νὰ θεωρηθοῦν συμπτωματικές

/christianvivliografia.wordpress.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου