Blogger templates

«Τον δε φόβον ημών ου μη φοβηθώμεν ουδ' ου μη ταραχθώμεν, ότι μεθ' ημών ο Θεός»

Τρίτη, 25 Οκτωβρίου 2011

Γέροντας Παίσιος· «Δεν αναφέρεται πουθενά στην διδασκαλία του Χριστού συγκεκριμένος χρόνος».


- Γέροντα, σε πόσο καιρό θα συμβούν αυτά τα γεγονότα?
- Εξ αιτίας σου και εξ αιτίας μου καθυστερούν, για να αποκτήσουμε καλή πνευματική κατάσταση. Μας κάνει υπομονή ο Θεός, γιατί αν συμβούν τώρα, εγώ και συ θα πάμε χαμένοι.
Δεν αναφέρεται πουθενά στην διδασκαλία του Χριστού συγκεκριμένος χρόνος. Λέει όμως η Γραφή ότι τα σημεία των καιρών θα προειδοποιήσουν για την έλευσή τους. Να είμαστε πάντα έτοιμοι και θα τα δούμε, όταν θα πλησιάσει ο καιρός. Τότε θα είμαστε πιο σίγουροι. «Ο χρόνος αποκαλύψει και η πείρα τοις νύφουσι», λέει ο άγιος Ανδρέας Καισαρείας.
(Πνευματική Αφύπνιση, Λόγοι Β, σελ. 179).


«Περί δε της ημέρας εκείνης και της ώρας ουδείς γινώσκει, ουδέ οι άγγελοι των ουρανών, ειμή ο Πατήρ μου μόνος»
 (Ματθαίος κδ 36).

Ερμηνεία αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου·
«Τω μεν ειπείν, ουδέ οι άγγελοι, επεστόμισεν αυτούς, ώστε μη ζητήσαι μαθειν όπερ εκείνοι ουκ ίσασι· τω δε ειπείν, ουδέ ο Υιός, κωλύει ου μόνον μαθείν, αλλά και ζητήσαι». (77η Ομιλία εις το κατά Ματθαίον, κεφάλαιο 1).

Ερμηνεία αγίου Κυρίλλου Αλεξανδρείας·
«Επειδή τα υπέρ εαυτούς ήθελον μανθάνειν οι μαθηταί, αφορμήν ευρίσκειν του κωλύειν αυτούς των τοιούτων το μη ειδέναι καθό άνθρωπος και φησίν μηδέ τους κατ’ ουρανόν αγίους αγγέλους δύνασθαι ταύτα ειδέναι» (Σχόλια επί του χωρίου εις το Κατά Ματθαίον).

«Εάν οι άγγελοι οι ουράνιοι ταύτας αγνοώσι, πολλώ μάλλον τους ανθρώπους τους γήινους ου χρη ταύτας γινώσκειν» (Ζιγαβηνός, πρβ υπόμνημα Τρεμπέλα, εις το Κατά Ματθαίον, σελ. 434).

«Εκείνοι λοιπόν συνελθόντες ηρώτων αυτόν, λέγοντες· Κύριε, τάχα εν τω καιρώ τούτω αποκαθιστάνεις την βασιλείαν εις τον Ισραήλ; Είπε δε προς αυτούς· Δεν ανήκει εις εσάς να γνωρίζητε τους χρόνους ή τους καιρούς, τους οποίους ο Πατήρ έθεσεν εν τη ιδία αυτού εξουσία» (Πράξεις αγίων Αποστόλων, α 7).

Ερμηνεία αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου·
«Ουχ υμών εστί γνώναι χρόνους ή καιρούς, ους ο Πατήρ έθετο εν τη ιδία εξουσία. Τι περιεργάζεσθε λοιπόν? Οι περί Πέτρον τον κορυφαίον ταύτα ήκουσαν, ως τα μείζονα εαυτών ζητούντες μαθείν» (9η Ομιλία στην Α Θεσ/κεις, κεφάλαιο 1).

Ερμηνεία αγίου Κυρίλλου Αλεξανδρείας·
«Ου γαρ περιεργάζεσθαι χρήναι τα λίαν απόρρητα και εν Θεώ κεκρυμμένα» (Σχόλια εις τας Πράξεις των Αποστόλων).«Περί δε των χρόνων και των καιρών, αδελφοί, δεν έχετε χρείαν να σας γράφη τις· διότι σεις εξεύρετε ακριβώς ότι η ημέρα του Κυρίου ως κλέπτης εν νυκτί ούτως έρχεται». (Α Θεσ/κεις, ε 1-2).

Ερμηνεία αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου·
«Ου χρείαν έχετε, και ως περιττόν, και ως ασύμφορον, ζητείν ουκ είασε. Ποιόν γαρ, ειπέ μοι, το κέρδος? Θώμεν είναι την συντέλειαν μετά εικόσιν έτη, μετά τριάκοντα, μετά εκατόν· τι τούτο προς ημάς? Ουχί εκάστω η συντέλεια το της αυτού ζωής πέρας εστί? Τι πολυπραγμονεύεις και ωδίνεις υπερ του κοινού τέλους?» (9η Ομιλία εις την Α’Θεσ/κεις, κεφάλαιο 1).   Εάν υπήρχε τρόπος ακριβούς προγνώσεως ή αποκαλύψεως της ημερομηνίας του ερχομού του Κυρίου, ή εάν υπήρχε όντως πιθανότητα ή βεβαιότητα αποκάλυψης αυτού στους πλέον εκλεκτούς και φωτισμένους, τότε που το αιφνίδιο της Β Παρουσίας?

«Περί δε της ημέρας εκείνης και της ώρας ουδείς γινώσκει, ουδέ οι άγγελοι των ουρανών, ειμή ο Πατήρ μου μόνος· και καθώς αι ημέραι του Νώε, ούτω θέλει είσθαι και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου. Διότι καθώς εν ταις ημέραις ταις προ του κατακλυσμού ήσαν τρώγοντες και πίνοντες, νυμφευόμενοι και νυμφεύοντες, έως της ημέρας καθ' ην ο Νώε εισήλθεν εις την κιβωτόν, και δεν ενόησαν, εωσού ήλθεν ο κατακλυσμός και εσήκωσε πάντας, ούτω θέλει είσθαι και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου». (Ματθαίος, κδ 36-39).

«Προσέχετε δε εις εαυτούς μήποτε βαρυνθώσιν αι καρδίαι σας από κραιπάλης και μέθης και μεριμνών βιωτικών, και επέλθη αιφνίδιος εφ' υμάς η ημέρα εκείνη· διότι ως παγίς θέλει επέλθει επί πάντας τους καθημένους επί πρόσωπον πάσης της γης». (Λουκάς, κα 34-35).

«Περί δε των χρόνων και των καιρών, αδελφοί, δεν έχετε χρείαν να σας γράφη τις· διότι σεις εξεύρετε ακριβώς ότι η ημέρα του Κυρίου ως κλέπτης εν νυκτί ούτως έρχεται». (Α Θεσ/κεις, ε 1-2).

     
«Θα παρέλθουν, λοιπόν, όσα τώρα βλέπουμε και θα έλθουν όσα περιμένουμε, που είναι τελειότερα. Αλλά το πότε θα γίνουν κανένας να μην το πολυεξετάζει. Διότι είπε ο Κύριος· ‘’Δεν είναι δική σας υπόθεση να ξέρετε τους χρόνους και τους καιρούς, τους οποίους όρισε ο Πατέρας με την εξουσία που έχει’’. Μην τολμήσεις, λοιπόν, να προσδιορίσεις το πότε θα γίνουν αυτά, ούτε πάλι να κοιμάσαι ήσυχος. Διότι λέει· ‘’Αγρυπνείτε, γιατί την ώρα που δεν περιμένετε θα έλθει ο Υιός του ανθρώπου’’. Αλλά, επειδή έπρεπε να γνωρίζουμε τα σημεία της συντέλειας του κόσμου, και επειδή περιμένουμε τον Χριστό, για να μην πεθάνουμε απατημένοι και πέσουμε σε πλάνη από τον ψεύτη Αντίχριστο, οι απόστολοι, ‘’κατ’ οικονομίαν’’, κινήθηκαν με θεϊκή προαίρεση, πήγαν στον αληθινό Δάσκαλο τον Χριστό και του είπαν· ‘’Πες μας, πότε θα γίνουν αυτά και ποιο θα είναι το σημείο της παρουσίας Σου και της συντέλειας του κόσμου?’’. Σε περιμένουμε να έρθεις πάλι,‘’αλλά ο σατανάς μεταμορφώνεται σε φωτεινό Άγγελο’’.Ασφάλισε μας, λοιπόν, για να μην προσκυνήσουμε κάποιον άλλο αντί για Σένα. Και Εκείνος άνοιξε το θεϊκό και υπερένδοξο στόμα Του και είπε· ‘’Προσέξτε μήπως σας πλανήσει κανείς’’. Και εσείς τώρα, οι ακροατές μου, με τα μάτια της ψυχής, σαν να Τον βλέπετε μπροστά σας, ακούτε να λέει και σε σας τα ίδια · ‘’Προσέχετε μήπως σας πλανήσει κανείς’’. Διότι δεν είναι ιστορία για πράγματα που πέρασαν, αλλά προφητεία μελλοντικών πραγμάτων που οπωσδήποτε θα έλθουν. Δεν προφητεύουμε εμείς- διότι είμαστε ανάξιοι- αλλά αναφέρουμε όσα έχουν γραφεί  και τα σημάδια που λέγονται. Πρόσεχε, λοιπόν, εσύ μόνος σου, ποια από αυτά έχουν ήδη γίνει, τι υπολείπεται να γίνει και ασφάλισε τον εαυτό σου». 

(Απόσπασμα από την 15η Κατήχηση του Αγίου Κυρίλλου Ιεροσολύμων- Β Τόμος των Κατηχήσεων, Γ. Μαυρομάτη, σελ. 390-391).

http://exprotestant.blogspot.com