Blogger templates

«Τον δε φόβον ημών ου μη φοβηθώμεν ουδ' ου μη ταραχθώμεν, ότι μεθ' ημών ο Θεός»

Πέμπτη 19 Μαΐου 2011

Σφράγισμα — 666


- Γέροντα, σε πόσο καιρό θά συμβούν αυτά τά γεγονότα;
- Έξ αιτίας σου καί εξ αιτίας μου καθυστερούν, γιά νά αποκτήσουμε καλή πνευματική κατάσταση. Μας κάνει υπομονή ό Θεός, γιατί, αν συμβούν τώρα, εγώ καί εσύ θά πάμε χαμένοι.
Δεν αναφέρεται πουθενά στην διδασκα­λία του Χρίστου συγκεκριμένος χρόνος. Λέει όμως ή Γραφή ότι τά σημεία τών καιρών θά προειδοποιήσουν γιά τήν έλευση τους. Νά είμαστε πάντα έτοιμοι καί θά τά δούμε, όταν θά πλησίαση ό καιρός. Τότε θά είμαστε πιό σίγουροι. «Ό χρόνος αποκαλύψει καί ή πείρα τοις νήφουσι», λέει ό Άγιος Ανδρέας Καισαρείας.
Έπεσε στά χέρια μου ένα βιβλίο πού στο εξώφυλλο είχε τρία μεγάλα εξάρια! Έ, τους αφιλότιμους! Το κάνουν γιά νά παρουσιάσουν όμορφα το έξι και νά έξοικειωθή ό κό­σμος με αυτό. Έτσι σιγά-σιγά θά έρθη και το σφράγισμα.
- Γέροντα, και οι σούστες πού ράβουν στά ρούχα που­λιούνται πάνω σε κάτι χαρτιά πού έχουν τον αριθμό 666.
- Βρε τον διάβολο! Στις πιστωτικές κάρτες το έχουν βά­λει από καιρό. Τώρα και στις σούστες! Πολλοί το 666 το βάζουν σάν φίρμα, γιά νά προτιμούν τα δικά τους προϊ­όντα. Ό ένας νά ύποστηρίζη τον άλλο. Δηλαδή το 666 νά παίρνη το 666. Έχει γραφή ότι, όταν κυκλοφορήση ή πα­ράσταση μέ το φίδι νά τρώη τήν ουρά του, θά σημαίνη ότι οι Εβραίοι θά έχουν καταλάβει όλον τον κόσμο. Τώρα το έχουν βάλει σέ μερικά χαρτονομίσματα. Το 666, τί Κίνα, τί Ινδία έχει πιάσει!
- Πώς ξέρουν καί βάζουν αυτόν τον αριθμό, Γέροντα;
- ’Ήξερε ό Ευαγγελιστής Ιωάννης τί θά κάνη ό διάβολος, όπως καί οι Προφήτες προφήτευσαν ότι θά πωλήσουν τον Χριστό γιά «τριάκοντα αργύρια», ότι θά Τον ποτίσουν ξίδι, θά διαμερίσουν τά ίμάτιά Του. Πριν άπό δύο χιλιά­δες χρόνια έγραψε στην Αποκάλυψη ότι οι άνθρωποι θά σφραγίζωνται μέ τον αριθμό 666. «Ό έχων νουν ψηφισάτω τον αριθμόν τον θηρίου- αριθμός γαρ ανθρώπου εστί- καί ό αριθμός αύτου χξς΄». Ο 666 γιά τους Εβραίους είναι σύμ­βολο οικονομίας. Οι Εβραίοι, όπως αναφέρεται στην Πα­λαιά Διαθήκη, επέβαλαν μιά συγκεκριμένη φορολογία στά έθνη πού υποδούλωσαν μέ διάφορους πολέμους. Ή ετήσια φορολογία ήταν 666 τάλαντα χρυσού. Τώρα, γιά νά υπο­τάξουν όλον τόν κόσμο, βάζουν πάλι αυτόν τόν παλιό φο­ρολογικό αριθμό, πού συνδέεται μέ τό ένδοξο παρελθόν τους. Γι’ αυτό δεν θέλουν νά τον αντικαταστήσουν μέ άλλον αριθμό. Το 666 δηλαδή είναι το σύμβολο του μαμωνά. Τό πήραν από τά σταθμά του χρυσού – δεν ήξεραν αυτό πού αναφέρει ό Άγιος Ιωάννης στην Αποκάλυψη -, άλλα δέν παύει νά είναι μαμωνάς. Τό Ευαγγέλιο όμως λέει «ή Χρι­στό ή μαμωνά». «Ου δύνασθε Θεω δουλεύειν καί μαμωνά».
Τά πράγματα προχωρούν κανονικά. Στην Αμερική τά σφραγισμένα σκυλιά εκπέμπουν μέ τον πομπό καί, τάκ, τά βρίσκουν. Έτσι ξέρουν τό κάθε σκυλί πού βρίσκεται. Όσα σκυλιά δέν έχουν τήν μάρκα τους καί είναι αδέσπο­τα τά σκοτώνουν μέ ακτίνες λέιζερ. Μετά θά αρχίσουν νά σκοτώνουν καί τους ανθρώπους. Τόννους ψάρια έχουν σφραγίσει καί τά παρακολουθούν από τον δορυφόρο σέ ποιο πέλαγος είναι! Τώρα πάλι παρουσιάσθηκε μιά αρρώ­στια, γιά τήν οποία βρήκαν ένα εμβόλιο πού θά είναι υπο­χρεωτικό καί, γιά νά τό κάνη κανείς, θά τον σφραγίζουν. Πόσοι άνθρωποι εκεί είναι ήδη σφραγισμένοι μέ ακτίνες λέιζερ, άλλοι στο μέτωπο καί άλλοι στό χέρι! Αργότερα, όποιος δέν θά είναι σφραγισμένος μέ τόν αριθμό 666 δέν θά μπορή ούτε νά πουλά ούτε νά άγοράζη ή νά παίρνη δά­νειο, νά διορίζεται κ.λπ. Μού λέει ό λογισμός οτι ό Αντί­χριστος μέ αυτό τό σύστημα θέλησε νά πιάση όλον τόν κό­σμο καί, άμα δέν είναι κανείς στό σύστημα, δέν θά μπορή νά δούλεψη κ.λπ., είτε κόκκινος είτε μαύρος είτε άσπρος, όλοι δηλαδή. Θά έπιβληθή έτσι μέ ένα οικονομικό σύστη­μα πού θά έλέγχη τήν παγκόσμια οικονομία, καί μόνον όσοι θά έχουν δεχθή τό σφράγισμα, τό χάραγμα μέ τόν αριθμό 666, θά μπορούν νά έχουν εμπορικές συναλλαγές.
Τί θά πάθουν όμως οι άνθρωποι πού θά σφραγίζωνται!… Μού έλεγε κάποιος ειδικός ότι μέ τις ακτίνες λέι­ζερ παθαίνει κανείς βλάβη. Οι άνθρωποι πού θά σφρα­γισθούν θά τραβούν τις ακτίνες τού ήλιου καί θά πάθουν τέτοια ζημιά, πού θά μασούν την γλώσσα τους από τον πόνο. Όσοι δεν σφραγισθούν, θά περάσουν καλύτερα άπό τους άλλους, γιατί ό Χριστός όσους δεν σφραγι­σθούν θά τους βοηθήση. Δεν είναι μικρό πράγμα αυτό!
- Γέροντα, πότε θά τους βοηθήση; Μετά;
- Όχι, τότε.
- Αφού, Γέροντα, δεν θά μπορούν νά πωλούν καί νά αγοράζουν, πως θά περάσουν καλύτερα;
- Νά δής, ό Θεός ξέρει έναν τρόπο, τον ξέρω καί εγώ αυτόν. Λοιπόν…, με απασχόλησε πολύ αυτό το θέμα καί μού έστειλε μετά τό… τηλεγράφημα. Ό Θεός πώς μας οικονομάει, πω! πώ!
- Γέροντα, γιατί τό σφράγισμα λέγεται καί χάραγμα;
- Γιατί δεν θά είναι επιφανειακό. «Χαράσσω» τί θά πή; Δεν θά πή τραβώ βαθιά ευθείες γραμμές, χαρακιές; Τό σφρά­γισμα θά είναι χάραγμα, πού θά τό βάλουν πρώτα σε όλα τά προϊόντα καί μετά θά επιβάλουν νά γίνεται με ακτίνες λέιζερ στο χέρι ή στο μέτωπο τών ανθρώπων. Σε έναν για­τρό άπό τό Τορόντο είχα πει πριν άπό δύο χρόνια γιά τό σφράγισμα, καί τώρα, μού είπε εκείνος, διάβασε σε μιά εφη­μερίδα οτι αντί γιά κάρτα ζητούν έντυπώματα στο χέρι. Προχωρούν αλλά δεν μπορούμε νά πούμε οτι θά γίνη εκείνο καί εκείνο. Μερικές τηλεοράσεις πάλι πού έχουν στείλει τε­λευταία στην Ελλάδα έχουν καί συσκευή πού παρακολου­θεί αυτούς πού βλέπουν τηλεόραση. Σε λίγο όσοι θά έχουν τηλεόραση θά βλέπουν στην τηλεόραση καί θά τους βλέ­πουν! Δηλαδή θά παρακολουθούν καί θά παρακολουθούνται. Θά ελέγχουν οι άλλοι με τό κομπιούτερ όλη τήν ζωή τους, τί λένε, τί κάνουν, όλα. Βλέπεις τί δικτατορία σκέφθηκε ό διάβολος! Στις Βρυξέλλες έχουν ολόκληρο μέγαρο με τό 666, όπου στεγάζουν τό κομπιούτερ. Αυτό τό κομπιούτερ μπορεί να έλέγξη δισεκατομμύρια ανθρώπους – έξι δισε­κατομμύρια είναι σχεδόν όλος ό κόσμος. Εξομολόγηση όλοι με ένα κουμπί! Μερικοί Ευρωπαίοι αντέδρασαν, γιατί φοβούνται παγκόσμια δικτατορία. Εμείς οι Όρθόδοξοι αντιδρούμε, γιατί δεν θέλουμε τόν Αντίχριστο, άλλα φυ­σικά ούτε την δικτατορία. Μας περιμένουν γεγονότα, άλλα δεν θά σταθούν αυτά πολύ. Όσο έξαλείφθηκε ή Ορθοδο­ξία με τόν κομμουνισμό, τόσο θά έξαλειφθή και τώρα.
(ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΪΣΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ – ΛΟΓΟΙ Β’ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΦΥΠΝΙΣΗ)
http://gerontes.wordpress.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου